بازی بردگیم ایرانی گربه های انفجاری (Explodings Kittens)

85,000 تومان

تعداد نفرات: 2 تا 5 نفر

زمان بازی: 15 دقیقه

سن بازیکنان: +7

1 در انبار