پاسخ درست بدید، امتیاز بگیرید، جایزه ببرید

مسابقه
این تصویر متعلق به کدام بردگیم است؟